newmade

On a Roll

 

Project “On a Roll” 2009

 

 The exhibition “On a Roll” aims to unite several qualities of expression in art. The roll is a notion of the exact science and at the same time exists in mythology too.

In three-dimensional aspect it separates the objects into inside and outside and by its dynamics it transforms them into flat surfaces.

On the other hand the roll can be any, like paper, metal, plastic, photo or video tape, so it is something unfolding, or rolling including different of almost all media in art.

Our aim is the exhibition “On a Roll” to be able to collect on a roll, to be mobile and easy for preservation and transportation and at the same time to be impressive for exposition, when it is projected or unrolled.

Each roll is individual, and it can participate in indivisible community at the same time. The roll is expressing the society, its illusions, ideals and reality. We believe that the exhibition “On a Roll” can show the most actual levels of contemporary culture, as well as its genesis.

Exhibition opening - October, 1st 2009 - 6pm - Shipka 6 Gallery - 2nd floor - Union of Bulgarian Artists, Sofia - Bulgaria

 

Idea: Penka Mincheva, Silvia Valentino

Partner: Dimitar Grozdanov

 

На Руло

 

Проект „На руло” 2009

 

Изложбата „На руло” има за цел да обедини няколко качества на израза. Рулото е понятие от точните науки и същевременно се среща в митологията. В пространствено отношение то разделя обемите отвън и отвътре и в динамиката си ги развива в плоскост. От друга страна рулото може да е хартия, метал, пластмаса, видео или филмова лента, тоест то е нещо, което се разгъва или търкаля и включва различни или почти всички медии. Нашата цел е изложбата „На руло” да може да се събере на руло, да бъде мобилна и лесна за съхранение и транспортиране, като същевременно да може да бъде ефектна за експониране когато се прожектира или разгърне. Всяко руло е индивидуално, като същевременно може да участва в неделима общност. Рулото изразява обществото, неговите илюзии, идеали и реалност. Убедени сме, че изложбата „На руло” може да изрази най-актуалните нива на съвременната култура, както и нейния генезис.

Откриване на изложбата - 01.октомври 2009г. от 18:00ч. на 2-ри етаж в галерията ня Шипка 6 - Съюз на Българските Художници, София.

 

Идея: Пенка Минчева, Силвия Валентино

Партньор: Димитър Грозданов

 

 

   

International "Exhibition On a Roll"

October 1-20-2009 / Union of Bulgarian Artists - Sofia, Bulgaria

Интернационална "Изложба На Руло" 

Октомври 1-20-2009 / Съюз на Българските Художници - София, България

 

 

 

 

 

 

 

Artists and Works  / Художници и Произведения

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Aaron Miller – USA

“Perezalka”

Арън Милър – САЩ

„Перезалка” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaron MillerUSA

“Projection”

Арън Милър – САЩ

„Прожекция”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albena Kazakova Bulgaria

“Doll -1”

Албена Казакова – България

„Кукла 1”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albena Kazakova Bulgaria

“Doll -2”

Албена Казакова – България

„Кукла 2”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albena Kazakova Bulgaria

“Doll -3”

Албена Казакова – България

„Кукла 3”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandar Ivanov – Bulgaia

"Ivanovo Rock Monasteries"

Александър Иванов – България

„Ивановски скални църкви”

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelo KrassiniBulgaria

"Torah"

"A Crowd of Broken Parliaments"

"Political Reform"

 

Анжело Красини  –  България

“Тора”

„Тълпа разбити парламени”

„Политическа реформа”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bistra LeshevalierBulgaria / France

”Infinity of Vertigo”

 

Бистра Льошавалие – България / Франция

„Безкраен Световъртеж”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris McGinnisUSA

“Under Coney Island” 

Крис Макгинис –С АЩ

"Под Кони Айлънд"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christoph PoggelerGermany

“Triptychon, Part 3 right”

 Кристоф Погелер  –  Германия

"Триптикон, Част 3 дясно"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier Mayot Belgium

“Landscape”

Дидие Майо – Белгия

"Пейзаж"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimitar Grozdanov Bulgaria

„Tree”

Димитър Грозданов – България

„Дърво”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena PanayotovaBulgaria

“Don’t look back with anger”

Елена Панайотова – България

"Не поглеждай гневно назад"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erin Garber-Pearson – USA

“Map”

 Ерин Гарбър- Пиърсън – САЩ

"Карта"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felix AnautSpain / France

"Quartet for Sofia in 4 Movements"

Феликс Анаут – Испания/ Франция

"Квартет за София в 4 части"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz GratwohlSwitzerland

“The red carpet” (Video performance)

Франц Гратвол – Швейцария

"Червният килим" (Видео пърформанс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Castillo

Border Barrier 1

Жерардо Кастильо – САЩ

Гранична преграда 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Castillo

Better Border Barrier 2

Жерардо Кастильо – САЩ

По-добрата гранична преграда 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwyneth ScallyUSA

“Bucks”

Гуинет Скъли – САЩ

"Елени"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Howard McCalebbUSA

“Local Culture” 

Хауърд Маккалеб – САЩ

                                                                                     "Местна Култура"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivaylo Mirchev Bulgaria

“Looking for the meaning”

Ивайло Мирчев -- България

"В търсене на смисъла"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelena KovacicCroatia

“Fear”

 Йелена Ковачич – Хърватска

"Страх"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     John Shadeck USA

“Love on a roll” (magnetic refrigerator poetry)

 Джон Шадек – САЩ

"Любов на Руло" (магнитна

                                                                                     поезия за хладилник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ju Jai – Corea

“Painting 1”

Жу Жай – Корея

„Рисунка 1”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ju Jai – Corea

“Painting 2”

Жу Жай – Корея

„Рисунка 2”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee JaffeUSA

“Impact” (video performance with Vito Acconci 1970)

Лий Джефи – САЩ

"Сблъсък" (видео пърформанс с Вито Акончи 1970г.)

 

 

 

 

 

 

 

Liana Dimitrova &

Dimitar Grozdanov Bulgaria

"…After John Cage"

Лиана Димитрова &

Димитър Грозданов – България

                                                                                    „…По Джон Кейдж”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liuben GenovBulgaria

”Fence”

Любен Генов – България

“Решетка”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Lizz Sringfield USA

“ Scarlet Experiments”

 Лиз Сринфийлд – САЩ

"Експериментите на Скарлет"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marija KauzlaricSerbia

“RYO people – Roll Your Own” (Video)

Мария Каузларич – Сърбия

"ССС хора – Свий Си Сам" (Видео")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miryana MihaylovaBulgaria

“Green Ro-la”

Миряна Михайлова – България

“Зелена Ро-ла”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miryana MihaylovaBulgaria

“Ro-la”

Миряна Михайлова – България

„Ро-ла”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moira Marti GeoffrionUSA

“Human Impact”

Мойра Марти Жьофрион – САЩ

"Човешки Сблъсък"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul SchockUSA

“A moment of time”

Пол Шок – САЩ

"Момент"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul SchockUSA

“Inter Thoughts”

Пол Шок – САЩ

"Интер Мисли"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul SchockUSA

“Landscape of the Future”

“Landscape of the Past”

Пол Шок – САЩ

„Пейзаж от бъдещето”

"Пейзаж  от миналото"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penka Micnheva Bulgaria

“The Kiss”

Пенка Минчева – България

"Целувката"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penka Micnheva Bulgaria

“I’ve got your voice in my mind”

 Пенка Минчева – България

"Нося гласа ти в съзнанието си"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petar ArnaudovBulgaria

“Vestiges”

Петър Арнаудов – България

"Следи"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin StancliffUSA

“Pacific Luminance”

Робин Станклиф – САЩ

"Западно Сияние"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Valrecht – The Netherlands

”Adam and Eve”

Роджър Валрехт – Холандия

"Адам и Ева"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rositsa MarinovaBulgaria

“Window”

Росица Маринова – България

„Прозорец”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasho StoitzovBulgaria

“Untitled”

 Сашо Стоицов – България

„Без заглавие”

 

 

 

 

 

 

 

Silvia ValentinoBulgaria / USA

“Drive”

 Силвия Валентино – България/ САЩ

"Драйв"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia ZannettacciSwitzerland

“Catalogue”

Соня Занетаци – Швейцария

„Каталог”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Stanislav PamukchievBulgaria

"Tuesday and Wednesday"

 Станислав Памукчиев – България

“Вторник и сряда” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.J. Tangpuz USA / Philippine

“Accordion”

Ти Джей Тангпуз – САЩ/Филипини

"Акордеон"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKA GroupBulgaria

“Box”

Група ТАКА – България

"Кутия"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugo RondinoneSwitzerland

“Landscape”

Уго Дондиноне – Швейцария

„Пейзаж”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesko VelevBulgaria

“Composition 1”

Веско Велев – България

"Композиция 1"

 

 

Vesko VelevBulgaria

“Composition 2”

Веско Велев – България

"Композиция 2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wataa YasinPalestine / USA

“Livelihood” (video 16 min)

 Уафа Ясин – Палестина/САЩ

"Живеене"  (видео 16 мин.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xueh Magrin TrollColombia/ Italy

“Bathroom secrets” – Brush your teats

Суе Магрини Трол – Колумбия / Италия

" Тайни от Банята" – Измий си цицките

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xueh Magrin TrollColombia/ Italy

“Bathroom secrets” – Shave your heart

Суе Магрини Трол – Колумбия / Италия

" Тайни от Банята" – Избръсни си сърцето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xueh Magrin TrollColombia/ Italy

“Bathroom secrets” – Dry your heart

Суе Магрини Трол – Колумбия / Италия

" Тайни от Банята" – Подсуши си сърцето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xueh Magrin TrollColombia/ Italy

“Bathroom secrets” – Drink the last glass of wine

Суе Магрини Трол – Колумбия / Италия

" Тайни от Банята" – Изпий и последната чаша вино

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xueh Magrin TrollColombia/ Italy

“Bathroom secrets” – Take a bloody shower

Суе Магрини Трол – Колумбия / Италия

" Тайни от Банята"– Вземи си кървав душ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xueh Magrin TrollColombia/ Italy

“Bathroom secrets” – Take a love bath

Суе Магрини Трол – Колумбия / Италия

" Тайни от Банята"– Вземи си любовна вана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xueh Magrin TrollColombia/ Italy

“Bathroom secrets” – Eat a whole watermelon

Суе Магрини Трол – Колумбия / Италия

" Тайни от Банята" – Изяж цяла диня

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview / Общ поглед

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

  

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41